Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-től érvényes jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett szabályszerűen lehessen a kérelmeket fogadni valamint, hogy a már várakozó és a leendő ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik tájékoztatása korrekt módon történjen meg.

Az eljárásrend kidolgozása a következő jogszabályok alapján történt:

-    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
-    9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
-    29/1993.( II.17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
-    36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
-    Az intézmény szabályzatai
-    Igazgatói utasítások

A tájékoztatás célja hogy az intézményvezetője a telephely vezetője,  a  mentálhigiénés csoport tagjai a telefonon, vagy személyesen érdeklődők (a kérelmező idős ember, és/vagy hozzátartozója) részére teljes körű, érthető tájékoztatást nyújtáson a szociális ellátórendszer hozzáférhetőségéről, az igénybevétel feltételeiről, annak menetéről


Az ellátás igénybevételének módja:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy teljesen cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Annak a személynek a bentlakásos szociális intézménybe történő elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján a jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti.

Az intézmény szolgáltatása Vas megye területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki.

Igénybe veheti az intézményi ellátást a jogosult kérelmezővel legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet vizsgálat nélkül.

A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek 10%-áig - az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

Nagy hangsúlyt fektetünk az érdeklődők megfelelő tájékoztatására az alap és szakosított ellátások igénybevételének lehetőségeiről, ezen túlmenően a bentlakásos intézmény igénybevételének feltételeiről, az eljárás menetéről.

Az első találkozás minden kapcsolatban meghatározó. Erre a találkozásra sok esetben még a keresgélés, tájékozódás idején sor kerül, amikor a leendő kérelmező, vagy hozzátartozója az elhelyezés lehetőségeit kutatja.

Az elhelyezési kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a „Kérelem ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátás igénybevétele” című hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, dokumentumokat.

Az ellátási kérelmekről- azok intézménybe történő megérkezése után- az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás és a gondozási szükséglet elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozás során az intézményvezető által megbízott személy elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, valamint átadja a megállapodás tervezet és a házirend egy példányát és tájékoztatást nyújt a térítési díj várható összegéről.

Az intézménybe történő felvételről az intézményvezető dönt, melyről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

Elutasítás esetén az értesítés írásban történik,  melyben a kérelmező ill. törvényes képviselője   jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatást kap. 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről.

Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Az intézmény az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.

Az ellátást igénylő kérelmének jövedelem-, és vagyonnyilatkozata alapján az intézmény vezetője az ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.

Az intézmény vezetője konkrét összegben megállapítja a fizetendő személyi térítési díjat és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, a jövedelem-, és vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni.

 

A kérelem mellé benyújtandó iratok:

Személyazonosságot igazoló igazolvány másolata.
TAJ kártya és lakcímkártya másolata.

Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított összegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat. irat.
Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnokkirendelő határozatot illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.  Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnokkirendelő határozatot, a gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulást és az ideiglenes gondnokságot fenntartó jogerős bírói végzést kell csatolni.

Weboldalunkon sütiket használunk

A vmszszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.